پخش زنده و آرشیو رادیو

امواج شبهه

سه شنبه 30 آبان 1402 ساعت 16:00 به مدت 59 دقیقه

اطلاعات برنامه

امواج شبهه

از عادی سازی موضوعات مهم تا مهم جلوه دادن رخداد های عادی در رسانه های بیگانه

با حضور خانم سیده فاطمه شعار(تهیه كننده)، محمود شهیدی(كارشناس مجری)، دكتر سید اسد رجبی(جامعه شناس و كارشناس ارشد رسانه) و دكتر عباس هزار خانی(كارشناس رسانه)

فهرست قطعات