پخش زنده و آرشیو رادیو

سایه های پنهان

یکشنبه 1 بهمن 1402 ساعت 17:00 به مدت 23 دقیقه

اطلاعات برنامه

سایه های پنهان

پشت پرده روابط آمریكا با محمدرضا پهلوی

با دحضور حسین قهرمانی(تنظیم كننده)

فهرست قطعات