پخش زنده و آرشیو رادیو

طعم مطالعه

پنج شنبه و جمعه از ساعت 22:00 به مدت 55 دقیقه


آشنایی با مشاغل جدید و استفاده از تكنولوژی های روز در ارائه خدمات

آشنایی با كاركردهای مدرن مشاغل و ایجاد اعتماد به نفس برای جوانان با معرفی صاحبان جوان و موفق مشاغل