انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو فرهنگ

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[13/09/1401]
00:00
90
چهار باغ
01:30
15
پاییز خوانی
01:45
15
با كاروان شعر و موسیقی
02:00
30
سخن و سخنوران
02:30
30
كتاب گویا
03:00
30
نمایش فرهنگ
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
03:30
30
كلماتی كه بوی تازگی می دهند
04:00
30
تماشاگه راز
كاری از گروه تولید و تامین
شرح غزلیات حافظ شیرازی به روایت مرحوم حسین آهی
04:30
15
اشراق
04:45
15
دایره مینا
05:00
60
بر آستان جانان
حسین اخوان(كارشناس)
06:00
15
در روشنای صبح
06:15
75
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
07:30
30
خبر
08:00
15
زادگاه
08:15
15
در اختیار پخش
08:30
30
چرخانه
09:00
30
فكرانه
09:30
15
در اختیار پخش
09:45
15
آیش
10:00
60
قلمرو فرهنگ
11:00
45
پخش مذاكرات مجلس شورای اسلامی
11:45
30
اذان ظهر
12:15
5
چراغداران
12:20
10
با كاروان شعر و موسیقی
12:30
30
كتاب بان
شهرام شفیعی و خانم ثریا حبیبی(كارشناسان)
13:00
60
سرزمین من
14:00
30
گلهای ایرانی
14:30
30
مستند فرهنگ
15:00
60
هفت كوچه
16:00
60
ققنوس
17:00
85
هفت اقلیم
18:25
5
گفتارش
18:30
30
ایراندخت
19:00
15
گام های گمشده
19:15
15
زادگاه
19:30
30
خبر
20:00
55
كتاب فرهنگ
20:55
5
گفتارش
21:00
30
چاپخانه
21:30
30
شب های فرهنگ
احمدرضا خضری(كارشناس)
22:00
60
نیستان
23:00
15
هزاره ادب پارسی
23:15
15
هوای تازه
23:30
29
كتاب هفته

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir