پخش زنده و آرشیو رادیو

ماه ماه

دوشنبه 22 خرداد 1396 ساعت 10:00 به مدت 22 دقیقه

اطلاعات برنامه

ماه ماه

آیین های رمضان در فرهنگ مردم

با حضور خانم آقازاده(تهیه كننده)، خانم حسنی و آقای نوری(گوینده) و دكتر خلعتبری(پژوهشگر فرهنگ مردم)

فهرست قطعات